Podmienky používania konzoly Xbox (ďalej aj konzola)

1. Základné pojmy a zásady
Prevádzkovateľ - Spoločnosť ELANDER, s.r.o., sídlo: Budatínska 29, 851 05 Bratislava, IČO 46 932 020, v jeho zastúpení koná štatutár alebo ním poverený zamestnanec.
Konzola Xbox 360 - Celosvetovo známa herná konzola od spoločnosti Microsoft Xbox 360 je vybavená špičkovým procesorom s tromi jadrami a rýchlou operačnou pamäťou. Procesor má frekvenciu 3200 MHz a pamäť RAM 700 MHz. Konzola má integrovanú multiformátovú optickú mechaniku a grafickú kartu od spoločnosti ATI, ktorá patrí medzi popredné svetové značky vo výrobe grafických čipov.
Príslušenstvo hracej konzoly Xbox 360 – kinect (zariadenie snímajúce pohyb zákazníka), 2x gamepad šnúrový (ovládač konzoly a hier), 1x gamepad bezšnúrový, konzola s dvd mechanikou, televízor s uhlopriečkou 50“, 1x USB klúč 8GB, 4x DVD s hrami.
Zákazník - osoba čakajúca na poskytnutie kaderníckych služieb, ktorá prejaví záujem využiť čas čakania na hernej konzole Xbox.
Konzola Xbox 360 so zariadením Kinect a všetkým jeho príslušenstvom, ovládačmi, hracou plochou, televízorom, a ďaľším zariadeniami (ďalej aj len Xbox) je majetkom spoločnosti ELANDER, s.r.o., so sídlom Budatínska 29, 851 05 Bratislava, IČO 46 932 020 (ďalej aj prevádzkovateľ).
Xbox je umiestnený v prevádzkovom priestore spoločnosti ELANDER, s.r.o., v kaderníctve ELANDER, na Holíčskej 21 v Bratislave.
Xbox slúži zákazníkom kaderníctva ELANDER na spríjemnenie čakania na poskytnutie kaderníckej služby v kaderníctve ELANDER na Holíčskej 21, v Bratislave.
Xbox smú používať výlučne zákazníci kaderníctva ELANDER starší ako 15 rokov, ktorý sú držiteľmi občianskeho preukazu.
Zákazníci mladší ako 15 rokov smú používať Xbox výlučne pod dohľadom svojho zákonného zástupcu.
Xbox môžu zákazníci kaderníctva ELANDER využívať obvyklým spôsobom, resp. podľa inštruktáže a pokynov personálu kaderníctva ELANDER, s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou, dbajúc na to, aby nevznikla na zariadení, ani v prevádzkovom priestore spoločnosti ELANDER, s.r.o., škoda.
Zákazník vstupom do miestnosti, kde sa nachádza konzola dáva konkludentný súhlas s týmito podmienkami používania konzoly Xbox.

2. Doba využitia konzoly
Dobu využitia Xboxu určí prevádzkovateľ kaderníctva, príp. iný oprávnený zamestnanec spoločnosti ELANDER, s.r.o. v rámci otváracích hodín.

3. Hrací čas na konzole Xbox
Zákazník, ktorý čaká na poskytnutie kaderníckych služieb v kaderníctve ELANDER má nárok na 15 minút hry na Xboxe zdarma.
Každých ďalších aj načatých 15 minút zaplatí zákazník za použitie konzoly Xbox 360 vrátane jeho príslušenstva 2 eurá, slovom dve eurá.
Hrací čas sa začne odpočítavať od vtedy, ako zariadenie Xbox identifikuje zákazníka, resp. keď zákazník spustí hru, alebo pracovník kaderníctva ELANDER spustí zákazníkovi hru (vrátane úvodných titulkov a načítavania údajov).
Hrací čas je možné ukončiť skôr : a) na želanie zákazníka b) rozhodnutím personálu kaderníctva ELANDER z akéhokoľvek dôvodu c) momentom, kedy sa zákazník dostane na rad na poskytnutie kaderníckych služieb.
Riadny hrací čas je ukončený zvukovým signálom časovača.
Primárne využiť konzolu má ten zákazník, ktorý prišiel posledný a predpokladaný čas jeho čakania na poskytnutie kaderníckych služieb je najdlhší, minimálne však 15 minút. V prípade, že takáto situácia nevznikne, poradie využitia konzoly určí zamestnanec prevádzkovateľa, pričom prednostne majú právo využiť konzolu zákazníci, ktorý utvoria hrajúcu dvojicu.

4. Spôsob hrania sa na Xboxe
Zákazník je povinný používať Xbox obvyklým spôsobom alebo podľa pokynov zamestnanca kaderníctva s náležitou starostlivosťou tak, aby zabránil vzniku škody na zariadeniach a prevádzkových priestoroch spoločnosti ELANDER, s.r.o., sídlo Budatínska 29, 851 05 Bratislava, IČO 46 932 020.
Konzola je vybavená zariadením kinect, takže je možné ju ovládať bezdotykovo, alebo prostredníctvom ovládačov, tzv. gamepadov.
Zákazník je oprávnený využiť hru podľa vlastného výberu a možností prevádzkovateľa len v tom prípade, že hru neurčil prevádzkovateľ.

5. Práva a povinnosti zákazníka používateľa konzoly
Zákazník je povinný používať Xbox obvyklým spôsobom alebo podľa pokynov zamestnanca kaderníctva s náležitou starostlivosťou tak, aby zabránil vzniku škody na zariadeniach a prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa.
Zákazník je povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.
Zákazník je povinný dodržiavať hrací čas podľa týchto podmienok.
Zákazník je povinný uhradiť cenu za využitie konzoly podľa týchto podmienok.
Zákazník je povinný pred využitím konzoly odovzdať do zálohy prevádzkovateľovi svoj platný občiansky preukaz prípadne iný doklad totožnosti (Pas, vodičský preukaz). Bez poskytnutia zálohu takémuto zákazníkovi nemôže byť poskytnutá možnosť použiť hraciu konzolu vrátane jej príslušenstva.
Zákazník je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí na majetku prevádzkovateľa a to i za tie, ktoré vznikli neúmyselne.
Zákazník je zodpovedný za škody spôsobené predložením falošného dokladu totožnosti.
Zákazník je povinný dať do pôvodného stavu a vrátiť na pôvodné miesto všetky zariadenia konzoly a miestnosť v ktorej využival konzolu.
Je zakázané v priestoroch kde zákazník využíva konzolu jesť, piť alkoholické nápoje či fajčiť alebo nakladať s otvoreným ohňom.
Zákazník je povinný dodržiavať zásady slušného správania, neobťažovať ostatných zákazníkov nadmerným hlukom resp. inou formou. V prípade porušenia tohto ustanovenia, prevádzkovateľ ukončí hrací čas zákazníkovi a ten je povinný opustiť priestor, v ktorom sa nachádza konzola. V takomto prípade sa do poradia na využitie hracej konzoly dostáva zákazník, ktorý prišiel do kaderníctva po tomto zákazníkovi. Ak taký nie je, alebo nemá záujem hraciu konzolu využiť, do poradia sa dostáva zákazník, ktorý čaká na poskytnutie kaderníckych služieb pred týmto zákazníkom, ak je predpoklad, že tento zákazník bude na poskytnutie služieb čakať ešte aspoň 15 minút.
Zákazník má právo, aby počas zdržania sa v miestnosti, kde je umiestnená hracia konzola, bolo dodržané poradie čakateľov na poskytnutie kaderníckych služieb. V prípade, že toto právo odmietne využiť, dostáva sa na koniec poradia čakateľov na poskytnutie kaderníckych služieb a následne má opätovné právo na dodržanie takto určeného poradia.
Zákazník udeľuje súhlas s jeho prípadným monitorovaním.
Hrou na konzole Xbox prevádzkovateľa udeľuje zákazník prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov na účely propagácie prevádzkovateľa jeho produktov a služieb, na organizovanie súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, adresu, vek a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho (napr. prezývka alebo nick), najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora a spolupracujúceho subjektu, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch prevádzkovateľa. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prístup zákazníkovi k službe využijúc hraciu konzolu.
Prevádzkovateľ je povinný dodržať dohodnutý hrací čas podľa tohto poriadku.
Prevádzkovateľ je povinný vystaviť zákazníkovi pokladničný doklad v prípade spoplatneného využitia konzoly.
Prevádzkovateľ je oprávnený monitorovať priestor, kde sa nachádza herná konzola bezpečnostnými kamerami.
Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť hrací čas zákazníkovi a vykázať ho z priestorov kaderníctva v prípade porušovania týchto pravidiel.
Prevádzkovateľ je povinný vrátiť zákazníkovi OP prípadne iný predložený doklad totožnosti najneskôr pri vyúčtovaní kaderníckych služieb zákazníka.
Prevádzkovateľ má rozhodné slovo pri riešení akýchkoľvek konfliktov a situácii aj tých, ktoré nie sú v týchto pravidlách výslovne uvedené.